Privatlivspolitik

STAMINA Psykologernes Privatlivspolitik er produktet af et samarbejdet indgået imellem Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og STAMINA Psykologerne

STAMINA Psykologerne er en privat psykologpraksis med speciale i kognitiv og metakognitiv terapi. Opkvalificerende styrker STAMINA Psykologerne sine speciale med genstandsfeltet ”Functionel Medicine Health Coaching” (Sundhedspsykologisk rådgivning indenfor ”funktionel medicin og psykologi).

STAMINA Psykologerne tilbyder forskellige former for behandling, coaching og rådgivning til børn, unge og voksne. STAMINA har overenskomst med den offentlige sygesikring. STAMINA Psykologerne skal udvise professionel adfærd og er underlagt tavshedspligt. Dette er også gældende når vi behandler personoplysninger. Beskyttelse af vore klienters/patienters og samarbejdspartners personoplysninger er af essentiel betydning, og indgår som en integreret del af STAMINA psykologernes faglige virke.

Psykolog Charlotte Høyrup er dataansvarlig for de personoplysninger, som du som klient/patient videregiver i forbindelse med modtaget ydelse hos STAMINA Psykologerne. STAMINA Psykologerne er som virksomhed efter EU´s databeskyttelsesforordning/GDPR (Generel Data Protection Regulation) forpligtet til at give dig som klient/patient en række informationer i forbindelse med at vi indsamler oplysninger om dig. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik. Politikken fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

STAMINA Psykologerne vurderer løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Dette gør vi for at beskytte dine persondata bedst muligt.

Dine persondata behandles hos STAMINA Psykologerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

STAMINA Psykologerne er ikke etableret udenfor EU.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med STAMINA Psykologernes undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient/klient behandler din STAMINA Psykologerne en række oplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives hvordan STAMINA Psykologerne behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

STAMINA Psykologerne indsamler og behandler følgende oplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig). Det kan være bestemt ved lov hvilke typer personoplysninger, som STAMINA skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand. Dataoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6,9, 10 og 87 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016) databeskyttelsesloven §7, stk. 3 (klientbehandling og psykologlovens §14. Behandlingen sker typisk fordi du har indgået aftale med STAMINA, eller fordi STAMINA er forpligtet til foretage en behandling af personoplysningerne.

Oplysninger kan opdeles i følgende kategorier:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • Psykometriske oplysninger
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar fra tests (psykometriske oplysninger m.v.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af erklæringer og statusvurderinger
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner herunder praktiserende læge
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når STAMINA indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til STAMINA Psykologerne. Konsekvensen af ikke at give STAMINA dine personoplysninger, vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler STAMINA personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. fra henvisende. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen nr.1090 af 28. juli 2016) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om psykologhjælp § 69 og sundhedsloven.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens/klientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos STAMINA Psykologernes databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra STAMINA Psykologerne. STAMINA Psykologernes s databehandlere er p.t.

Kontakt oplysninger

Email: ch@stamina-psykologerne.dk
Tlf. nr. 6017 3663

Indtal gerne en besked på STAMINAs telefonsvarer, så vil du hurtigt blive kontaktet for aftale. Ved fremsendelse af mail, er det vigtigt at tekstindholdet af din mail, er neutralt for at beskytte dine personfølsomme data.

Inden vi mødes første gang

I forbindelse med accept af regler og betingelser i forhold til praksisdrift, overholdelse datasikkerhed, psykologbehandling og samtykke, bedes du inden første møde downloade, printe og underskrive følgende dokumenter

 • Datasikkerhed
 • Praksisbetingelser
 • Samtykkerklæring

Disse dokumenter bedes du medbringe i forbindelse etablering af forløb.

Find vej

STAMINA psykologerne

Psykolog Charlotte Høyrup

Nordre Jernbanevej 37, 1

Hillerød Stationsbygning

3400 Hillerød

Cvr.nr. 30 84 28 71